Welcome to the VLA Group - 1-Oct-2022
Giỏ hàng

Pages

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

04-08-2022

Đọc thêm
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04-08-2022

Đọc thêm
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính Quý IV/2021

Báo cáo tài chính Quý IV/2021

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

04-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2021

Công bố thông tin về việc trả cổ tức năm 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04-08-2022

Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc tăng vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin về việc tăng vốn chủ sở hữu

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin về việc bổ sung chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu

04-08-2022

Đọc thêm
Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư - Kinh doanh

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư - Kinh doanh

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với bên liên quan (Công ty TNHH trường Đào tạo kinh doanh và đầu tư thực tế NIK)

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với bên liên quan (Công ty TNHH trường Đào tạo kinh doanh và đầu tư thực tế NIK)

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

04-08-2022

Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

03-08-2022

Đọc thêm
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

03-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng kí cuối cùng

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng kí cuối cùng

03-08-2022

Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

03-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính quý 1/2022

Báo cáo tài chính quý 1/2022

03-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc thông quả kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Nghị quyết HĐQT về việc thông quả kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

03-08-2022

Đọc thêm