Welcome to the VLA Group - 1-Oct-2022
Giỏ hàng

Pages

Section description

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

03-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc đính chính Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022

Nghị quyết của HĐQT về việc đính chính Nghị quyết số 82/2022/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022

03-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VLA

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VLA

03-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ

01-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01-08-2022

Đọc thêm
Đính chính Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Đính chính Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

01-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

01-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính Quý II/2022

Báo cáo tài chính Quý II/2022

01-08-2022

Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

01-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ

01-08-2022

Đọc thêm
Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

01-08-2022

Đọc thêm
Lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

01-07-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín không còn là cổ đông lớn

Công bố thông tin về việc CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín không còn là cổ đông lớn

09-11-2021

Đọc thêm
Báo cáo tài chính Quý III/2021

Báo cáo tài chính Quý III/2021

22-10-2021

Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2020 bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2020 bằng tiền

13-10-2021

Đọc thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

17-08-2021

Đọc thêm
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

21-07-2021

Đọc thêm
Báo cáo tài chính Quý II/2021

Báo cáo tài chính Quý II/2021

21-07-2021

Đọc thêm
Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

20-07-2021

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2021

19-07-2021

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2021

19-07-2021

Đọc thêm
Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16-07-2021

Đọc thêm
Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16-07-2021

Đọc thêm
Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

16-07-2021

Đọc thêm