Welcome to the VLA Group - 1-Oct-2022
Giỏ hàng

Pages

Section description

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

29-09-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

16-09-2022

Đọc thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

14-09-2022

Đọc thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11-08-2022

Đọc thêm
Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

08-08-2022

Đọc thêm
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

08-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc lùi ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 2

Nghị quyết của HĐQT về việc lùi ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 2

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc bầu trưởng ban kiểm soát

Công bố thông tin về việc bầu trưởng ban kiểm soát

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04-08-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

04-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua cổ phiếu

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư mua cổ phiếu

04-08-2022

Đọc thêm