Welcome to the VLA Group - 25-Jul-2024
Giỏ hàng

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Last Update: 2/28/2023 4:00:00 AM

 1. Danh mục tài liệu, Thông báo mời họp, Chương trình họp và Mẫu giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự (Tải file tại đây)
 2. Dự thảo Quy chế làm việc, Dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (Tải file tại đây)
 3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tải file tại đây)
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Tải file tại đây)
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Tải file tại đây)
 6. Tờ trình thông qua kết quả SXKS 2022 và phân phối lợi nhuận 2022 (Tải file tại đây)
 7. Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2023 và phân phối lợi nhuận 2023 (Tải file tại đây)
 8. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán (Tải file tại đây)
 9. Tờ trình thông qua BC HĐQT năm 2022 và phương hướng năm 2023 (Tải file tại đây)
 10. Tờ trinh thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022-2023 (Tải file tại đây)
 11. Tờ trình thông qua BCHĐ của BKS năm 2022 và phương hướng năm 2023 (Tải file tại đây)
 12. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (Tải file tại đây)
 13. Tờ trình tiếp tục chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Tải file tại đây)
 14. Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT (Tải file tại đây)
 15. Tờ trình thông qua chủ trường đầu tư, góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết (Tải file tại đây)
 16. Tờ trình thành lập chi nhánh công ty tại tp.HCM (Tải file tại đây) (Đề án đính kèm)
 17. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023 (Tải file tại đây)
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (Tải file tại đây)
 19. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (Tải file tại đây)
Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam