Welcome to the VLA Group - 1-Oct-2022
Giỏ hàng

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

8/8/2022 10:34:24 AM

Tải file tại đây

Thẻ: shareholder

Related posts

Section description

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

29-09-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

16-09-2022

Đọc thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

14-09-2022

Đọc thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11-08-2022

Đọc thêm
Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

09-08-2022

Đọc thêm