Welcome to the VLA Group - 19-Jun-2024
Giỏ hàng

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Last Update: 8/4/2022 3:28:15 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/01/2022

3. Lý do và mục đích:

   * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

     - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

     - Thời gian họp: Dự kiến tháng 02 năm 2022

     - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 1204, tòa nhà 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

     - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022;

+ Thông qua phương án thành lập và đầu tư vào các công ty con;

     - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2022;

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam