Welcome to the VLA Group - 25-Jul-2024
Giỏ hàng

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Last Update: 7/16/2021 8:00:00 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021

3. Lý do và mục đích:

    * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

         - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

         - Thời gian họp: Dự kiến ngày 14/08/2021

         - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 1204 Tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

         - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;

+ Thông qua phương án phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu trong năm 2021;

+ Thông qua về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các chức danh quản lý của Công ty;

         - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

+ Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam