Welcome to the VLA Group - 22-May-2024
Giỏ hàng

Công bố thông tin về việc CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín không còn là cổ đông lớn

Last Update: 11/9/2021 11:00:00 AM

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín- Mã chứng khoán: VLA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 119.200 CP (tỷ lệ 11,04%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 69.200 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 4,63%)

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/11/2021.

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam