Welcome to the VLA Group - 19-Jun-2024
Giỏ hàng

Công bố thông tin liên quan đến phương án triển khai cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Last Update: 8/15/2023 9:54:29 AM

Bản cáo bạch (Tải file tại đây)

Thông báo chào bán (tải file tại đây)

Phụ lục I (Giấy ĐKKD) (Tải file tại đây)

Phụ lục II (NQ ĐHCĐ) (Tải file tại đây)

Phụ lục III (NQ HĐQT) (Tải file tại đây)

Phụ lục IV (Điều lệ công ty) (Tải file tại đây)

Phụ lục V (BCTC) (Tải file tại đây)

Phụ lục khác (Tải file tại đây)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Tải file tại đây)

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam